Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Bratislavská 33/G, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513

Tlacitko Shop 

 Bow Home Uzka

 

  

Od 1.januára 2022 sme sa stali obchodným zástupcom a predajcom produktov firmy První hanácká BOW spol. s r.o.

Ponúkame obrábacie stroje pre spracovanie kovu a dreva, manipulačnú techniku, kompresory a tiež čistiacu techniku. Kompletnú ponuku nájdete v sekcii katalógy. Pozrite si tiež aj aktuálne prebiehajúcu akciu v mesiacoch február až apríl 2022 na kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje.

 

 

 

 

AlfaTest

 

 

NAŠE APLIKÁCIE K VÁM NIKDY NEBOLI BLIŽŠIE AKO TERAZ.
 
Počas celého mesiaca si môžete z  katalógu AlfaTEST vybrať jednu aplikáciu, alebo držiak - podľa toho, čo Vás najviac oslovilo. My Vám vzorku zadarmo pošleme.
Pýtate sa, ako je to možné a čo pre to musíte spraviť?

Je to veľmi jednoduché. 1. Vyplňte krátky dotazník  2. My Vám zavoláme na Vami uvedené číslo a dohodneme všetko potrebné.

*Kampaň je určená  pre výrobné spoločnosti – koncových užívateľov (nie pre obchodné spoločnosti)

*Kampaň trvá od 08.04. -  30.04.2021, alebo do minutia všetkých testovacích vzoriek.

LINK NA KRÁTKY DOTAZNÍK 

AlfaCAD s. r. o.
so sídlom Pohronská 3, 831 03 Bratislava
výroba a administratíva: Kováčska ul. 1731/23A, 931 01 Šamorín
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102655/B, IČO: 48 051 519


Vážení klienti,


týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Dňa 25. mája 2018 nadobudol účinnosť nový legislatívny právny akt – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – Nariadenie GDPR, ktoré prináša nové pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb a stanovuje nové práva a povinnosti najmä pre fyzické osoby, prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

Špecifické otázky ochrany osobných údajov, ktoré Nariadenie neupravuje, bude popri ňom naďalej upravovať slovenská legislatíva, napríklad zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov alebo zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, či vykonávacie právne predpisy k týmto zákonom.
Z tohto dôvodu Vám v súvislosti s novou právnou úpravou dávame do pozornosti nasledovné informácie:

Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. sa v zmysle Nariadenia považuje za „prevádzkovateľa“ – subjekt, ktorý spracúva osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje môžu byť zo strany spoločnosti AlfaCAD s.r.o. spracúvané za účelom:
1. tvorby „newslettrovskej databázy“ v súvislosti s priamym marketingom, čiže s cieľom informovať o našich produktoch, službách, akciách, tipoch či novinkách, a to prostredníctvom zasielania tzv. cielených newslettrov v elektronickej podobe.
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu však nebude dochádzať v prípadoch, ak kedykoľvek v priebehu spracúvania vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu, a takisto v prípade, ak určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ste ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.

2. tvorby „databázy zákazníkov a databázy záujemcov“ - v súvislosti s plnením povinností zo zmluvných vzťahov (bez ohľadu na spôsob ich uzavretia, ako napr. prostredníctvom osobnej objednávky, písomnej objednávky, eshopu...), s vyhotovením cenových ponúk, vybavovaním objednávok a prípadných reklamácií, tvorby faktúr a dodacích listov, ako aj iných dokumentov potrebných ku kompletnému spracovaniu objednávok. V prípade, ak ste si objednali aj dodávku tovaru, Vaše osobné údaje sa poskytujú špedičnej firme. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S. Za záujemcu sa považuje osoba, ktorá ešte nie je zákazníkom resp. odberateľom, teda doposiaľ od spoločnosti neodoberala žiadny tovar resp. službu a môžu jej byť zasielané personalizované ponuky.

3. poskytnutia osobných údajov príslušnému obchodnému zástupcovi s cieľom nadviazania telefonického kontaktu so záujemcom, prípadne za účelom dohodnutia osobnej návštevy v prípade, ak bol spoločnosti doručený prvý dopyt na poskytovaný tovar alebo službu, to znamená, že ide o prvý kontakt s potenciálnym budúcim klientom resp. záujemcom

4. vyhodnocovanie obchodných vzťahov s klientmi – napríklad na základe analýzy situácie na trhu či analýzy obchodných transakcií ako aj vyhodnocovania návštevnosti eshopu sa vytvorí štatistika najlepších nákupcov alebo lokalít, z ktorých zákazníci pochádzajú, prípadne sa klienti kontaktujú telefonicky či formou zasielania dotazníkov spokojnosti, dotazníkov zameraných na získanie určitých informácii o danom subjekte a jemu poskytnutej službe či dodanom tovare, s cieľom odstraňovať zistené nedostatky a zefektívniť riešenia, ktoré povedú k vyššej spokojnosti zákazníkov a zlepšeniu pozície spoločnosti v konkurenčnom prostredí.

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe informácie o zamýšľanom účele spracúvania a v prípade, ak pri posudzovaní zlučiteľnosti pôvodného a nového účelu zistí, že na ochranu práv dotknutej osoby sa vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, tak si tento súhlas od dotknutej osoby vyžiada. Zároveň jej poskytne ďalšie relevantné, nižšie uvedené informácie.
V Nariadení sú teda okrem iného upravené podmienky, na základe ktorých je možné spracúvať osobné údaje aj na účely tzv. priameho marketingu, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby. Pod priamy marketing spadá napríklad kontaktovanie zákazníkov za účelom zasielania akcií, noviniek či ponúk tovarov a služieb – tzv. cielená reklama. To znamená, že prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať tzv. cielené newslettre resp. reklamy s ponukou svojho tovaru a služieb, pokiaľ je možné odôvodnene očakávať, že zákazníci vedeli, že k spracúvaniu ich osobných údajov môže na takéto účely dôjsť.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A SPRACÚVAME? (ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)
Na jednotlivé účely spracúvame nasledovné osobné údaje:
1. Tvorba „newslettrovskej databázy“ v súvislosti s priamym marketingom – meno a priezvisko, pracovná pozícia, e-mailová adresa, telefónne číslo. V prípade, že odoberanie obchodných oznámení u nás odhlásite, nebudeme ďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať.

2. Tvorba „databázy zákazníkov a databázy záujemcov“, plnenie zmluvných povinností - Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Vás nie je možné osloviť, zaslať Vám ponuku či vybaviť Vašu objednávku, to znamená Vaše meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa/sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ a samotný predmet obchodného vzťahu. Pokiaľ zo strany zákazníka nedôjde k odsúhlaseniu hlásenia na webovej stránke ohľadne súborov cookies, tieto sa nebudú zbierať. V opačnom prípade o aktivitách zákazníka na webstránke www.alfacad.sk zbierame výlučne dočasné cookies, ktoré sa zmažú okamžite po zániku ich potrebnosti (expirácia je maximálne 24 hodín), pričom predmetom nášho záujmu sú výlučne informácie obsiahnuté v online formulári eshopu (údaje zákazníka, spôsob platby, doprava, atď.) a používajú sa len na vybavenie samotnej objednávky.

3. Nadviazanie telefonického/emailového/osobného kontaktu so zákazníkom – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, funkcia resp. pracovná pozícia a spoločnosť resp. zamestnávateľ, teda údaje potrebné na nadviazanie kontaktu s potenciálnym/existujúcim zákazníkom.

4. Vyhodnocovanie obchodných vzťahov s klientmi – meno priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa/sídlo/miesto podnikania, predmet obchodného vzťahu, hodnota obchodného vzťahu.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tzv. právnych základoch spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov. Na jednotlivé účely spracúvame nasledovné osobné údaje:

1. čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia - plnenie zmluvy: v prípade uskutočnenia objednávky tovarov alebo služieb, uzavretia zmluvného vzťahu (či už vo forme písomnej alebo ústnej dohody)

2. čl. 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia - plnenie našich zákonných povinností: pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

3. čl.6 odsek 1 písmeno f) Nariadenia – oprávnený záujem: napr. vyššie spomenutá marketingová činnosť. Tento oprávnený záujem vychádza predovšetkým zo snahy o udržanie našich zákazníkov či z nadviazania spolupráce s novými zákazníkmi resp. odberateľmi, snahy o presadenie sa na trhu a konkurenčnom prostredí. V týchto prípadoch vždy zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Dovoľujeme si dať do pozornosti, že okrem uvedených právnych základov spracúvania osobných údajov existujú v zmysle Nariadenia aj ďalšie, avšak pre vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov sa nevyžadujú, preto nie sú bližšie špecifikované. Nájdete ich však v článku 6 Nariadenia GDPR.
Chceme Vás zároveň ubezpečiť, že spoločnosť AlfaCAD s.r.o. neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom a ani ich nezverejňuje, s výnimkou prípadu doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili (viď. vyššie).

DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú bezpečne zhromažďované, uložené, spracúvané a archivované po nevyhnutne potrebnú dobu rešpektujúc ustanovenia právnych predpisov (napríklad účtovné doklady sa z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve archivujú 10 rokov od realizovania poslednej objednávky). V ostatných prípadoch vždy posúdime primeranosť dĺžky uchovávania osobných údajov vychádzajúc zo zásady minimalizácie uchovávania údajov stanovenej Nariadením, to znamená, že údaje, ktoré sa nespravujú zákonom o účtovníctve prípadne zákonom o archívoch a registratúrach, v ktorých sú presne stanovené doby uchovávania údajov, uchovávame po dobu štyroch rokov.

V prípade definitívneho ukončenia spolupráce a komunikácie s Vami v akomkoľvek rozsahu osobné údaje bezodkladne zmažeme, za predpokladu, že nám zákon neukladá ich uchovať po zákonom stanovenú dobu.

AKÉ PRÁVA VÁM AKO DOTKNUTEJ OSOBE PRINÁLEŽIA V ZMYSLE NARIADENIA?

V súvislosti s tým, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám z Nariadenia vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v závere dokumentu.

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia tieto práva:

a) právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať - článok 7 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie“. Toto ustanovenie je aplikovateľné jedine v prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

b) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – článok 15 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať ďalšie informácie podľa článku 15 Nariadenia“.

c) právo na opravu osobných údajov – článok 16 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia“.

d) právo na vymazanie osobných údajov resp. právo „na zabudnutie“ – článok 17 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení“.

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – článok 18 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
i. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
ii. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
iii. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
iv. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby“.

f) právo na prenosnosť údajov – článok 20 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
i. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
ii. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami“.

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – článok 21 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom“.

h) právo na to, aby sa na dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú – článok 22 Nariadenia: „Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú“ .

i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava – článok 77 Nariadenia: „Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78“.

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Na záver by sme sa Vám radi poďakovali za priazeň a budeme radi, ak sa rozhodnete v budúcnosti využiť naše služby.

V Bratislave, dňa 25. mája 2018, aktualizované dňa 08.07.2019


AlfaCAD s.r.o.
sídlo: Pohronská 3, 831 03 Bratislava
výroba a administratíva: Kováčska ul. 1731/23A, 931 01 Šamorín
IČO: 48 051 519, IČ DPH: SK2120042727
t.č. +421 915 980 513
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.