Sídlo firmy:
  AlfaCAD s.r.o., Pohronská 3, 831 03 Bratislava

Prevádzka:
  Bratislavská 33/G, 931 01 Šamorín, Slovakia

  office@alfacad.sk
  frank@alfacad.sk

 +421 915 980 513

Tlacitko Shop
Iso Logo

 Bow Home Uzka

 

  

Od 1.januára 2022 sme sa stali obchodným zástupcom a predajcom produktov firmy První hanácká BOW spol. s r.o.

Ponúkame obrábacie stroje pre spracovanie kovu a dreva, manipulačnú techniku, kompresory a tiež čistiacu techniku. Kompletnú ponuku nájdete v sekcii katalógy. Pozrite si tiež aj aktuálne prebiehajúcu akciu v mesiacoch február až apríl 2022 na kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje.

 

 

 

 

AlfaTest

 

 

NAŠE APLIKÁCIE K VÁM NIKDY NEBOLI BLIŽŠIE AKO TERAZ.
 
Počas celého mesiaca si môžete z  katalógu AlfaTEST vybrať jednu aplikáciu, alebo držiak - podľa toho, čo Vás najviac oslovilo. My Vám vzorku zadarmo pošleme.
Pýtate sa, ako je to možné a čo pre to musíte spraviť?

Je to veľmi jednoduché. 1. Vyplňte krátky dotazník  2. My Vám zavoláme na Vami uvedené číslo a dohodneme všetko potrebné.

*Kampaň je určená  pre výrobné spoločnosti – koncových užívateľov (nie pre obchodné spoločnosti)

*Kampaň trvá od 08.04. -  30.04.2021, alebo do minutia všetkých testovacích vzoriek.

LINK NA KRÁTKY DOTAZNÍK 

Všeobecné obchodné podmienky

AlfaCAD s. r. o.

so sídlom Pohronská 3, 831 03  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102655/B, IČO: 48 051 519

 

Čl. I. Vymedzenie základných pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydané predávajúcim v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vrátane akýchkoľvek ich zmien a doplnení, upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, za podmienok v nich ustanovených.
 2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť AlfaCAD, s. r. o. so sídlom Pohronská 3, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102655/B, IČO: 48 051 519.
 3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá v súlade s týmito VOP akýmkoľvek spôsobom doručí objednávku predávajúcemu. Osoba podpisujúca objednávku za kupujúceho sa považuje za osobu oprávnenú uskutočniť objednávku podľa týchto VOP v mene a na účet kupujúceho. Ak táto osoba koná bez oprávnenia za kupujúceho, alebo oprávnenie prekročí, toto konanie zaväzuje kupujúceho, pokiaľ neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 /troch/ pracovných dní od akceptácie objednávky predávajúcim. 
 4. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci vymedzení podľa týchto VOP.
 5. Objednávka je prejav vôle kupujúceho uskutočnený prostredníctvom formulára predávajúceho a v súlade s jeho VOP, z ktorého je zrejmé, že kupujúci má záujem kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim a zároveň uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu.
 6. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá výlučne v súlade s týmito VOP, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu, ktorej výška a doba splatnosti bude uvedená na príslušnom daňovom doklade.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá dňom písomného potvrdenia objednávky predávajúcim v súlade s týmito VOP, resp. aj s ďalšími zmluvnými dojednaniami zmluvných strán.
 8. Obchodný zástupca predávajúceho je fyzická alebo právnická osoba splnomocnená predávajúcim výlučne len na prevzatie objednávok od kupujúceho a  doručenie tovaru. Prípadný širší rozsah právomoci je obchodný zástupca povinný preukázať kupujúcemu osobitným písomným plnomocenstvom, na tento účel mu udeleným.

 

čl. II. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky kupujúceho.
 2. Súbežné používanie akýchkoľvek iných dojednaní a všeobecných obchodných podmienok kupujúceho s VOP predávajúceho je vylúčené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Kúpna zmluva je uzatvorená dňom, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho písomne akceptuje. Podpísaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že nie je oprávnený odstúpiť od objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
 4. Objednávku možno doručiť osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla alebo prevádzkových priestorov predávajúceho, faxom, alebo e-mailom. Objednávky uskutočnené prostredníctvom faxu alebo e-mailu budú akceptované len na základe písomného potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Objednávku možno realizovať aj prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho.
 5. Ak zmluvné strany realizujú svoju písomnú komunikáciu elektronickými prostriedkami, kupujúci berie na vedomie, že informácie prenášané prostredníctvom elektronických prostriedkov, nie sú chránené voči porušeniu ich dôvernosti a autenticity žiadnym zabezpečením.
 6. Kupujúci súhlasí s tým, aby všetky jeho hovory uskutočnené s predávajúcim ohľadne predmetu objednávky či kúpnej zmluvy boli zaznamenávané a uchovávané predávajúcim po dobu 4 rokov od uskutočnenia telefonického hovoru a v prípade potreby použité ako dôkaz v súdnom konaní.
 7. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene. Môže sa však s kupujúcim nedohodnúť na náhradnom plnení. O odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je povinný vrátiť obdržané finančné prostriedky kupujúcemu na jeho účet do 15 dní od odstúpenia.

 

Čl. III. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.
 2. V prípade zmeny daňových, colných alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ovplyvňujúcich výšku dojednanej kúpnej ceny, má predávajúci právo na zodpovedajúce zvýšenie dohodnutej kúpnej ceny. To neplatí, ak predávajúci už vystavil kupujúcemu daňový doklad. Akékoľvek ďalšie zmeny kúpnych cien sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
 3. Úhrada kúpnej ceny za dodaný tovar sa realizuje pri prevzatí tovaru kupujúcim v hotovosti alebo iným spôsobom uvedeným vo faktúre. Faktúra je splatná v lehote v nej stanovenej, inak do 14 dní po prevzatí tovaru kupujúcim.
 4. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti kupujúcim zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu riadne a včas, má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny.
 5. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť predávajúcemu aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. Za škodu na strane predávajúceho sa považuje tiež ujma, ktorá mu vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia zmluvných povinností kupujúcim.
 7. Predávajúci má právo na započítanie pohľadávok, ktoré má voči kupujúcemu z akéhokoľvek právneho vzťahu, a to aj nesplatných pohľadávok, premlčaných pohľadávok, podmienených pohľadávok, pohľadávok, ktoré nemožno uplatniť na súde ako aj pohľadávok, ktoré nemožno postihnúť exekúciou. Predávajúci je oprávnený týmto spôsobom započítať aj pohľadávky znejúce na rôzne meny a to aj v prípade, že tieto meny nie sú voľne zameniteľné. Predávajúci má právo určiť poradie započítania pohľadávok. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči predávajúcemu proti pohľadávkam predávajúceho a ani takéto pohľadávky voči predávajúcemu bez písomného súhlasu predávajúceho postúpiť tretím osobám.

 

Čl. IV. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia je sídlo, resp. prevádzkové priestory predávajúceho v Slovenskej republike, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 2. Predmetom dodania je tovar špecifikovaný v objednávke. Čiastočné plnenie objednávky predávajúcim je možné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že prevzatie tovaru kupujúci nepotvrdí svojim podpisom na dodacom liste, platí domnienka, že tovar bol prevzatý uplynutím posledného dňa dodacej lehoty, ktorá začala plynúť dňom akceptácie objednávky predávajúcim.
 3. Dodacia lehota je závislá od povahy jednotlivého druhu tovaru, spôsobu jeho dodania a jej trvanie je špecifikované dohodou zmluvných strán. Predávajúci je oprávnený plniť pred dohodnutou dodacou lehotou resp. po dodacej lehote a kupujúci nie je oprávnený v takom prípade tovar odmietnuť.
 4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za predĺženie dodacej lehoty spôsobené treťou osobou.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty aj v prípade, ak jeho prepravná kapacita je plne vyťažená, dodacia lehota pripadne na sobotu, nedeľu a štátny sviatok alebo mu kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť.
 6. V prípade, ak si kupujúci objednaný tovar nepreberie v sídle, resp. prevádzkarni predávajúceho, zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho jeho dodanie do miesta určeného kupujúcim v objednávke. To neplatí, ak si kupujúci zabezpečí prepravu tovaru sám a na vlastné náklady.
 7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. V prípade odoslania tovaru prostredníctvom dopravcu, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, ak ich je viac, v čase odovzdania tovaru prvému dopravcovi.
 8. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci jeho prevzatím.
 9. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať. V prípade, ak kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, kupujúci znáša náklady na uskladnenie tovaru, prepravu tovaru ako aj ďalšie náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti so zabezpečením vráteného tovaru a starostlivosťou o neho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho tovar predať inému kupujúcemu či na náhradu škody, ktorá mu neprevzatím tovaru vznikla.
 10. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadne prezrieť a písomne upozorniť predávajúceho na prípadné vady, iné nedostatky dodaného tovaru. Na neskôr uplatnené výhrady kupujúceho sa neprihliada.

 

Čl. V. Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu stanovenom v ustanoveniach § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Čl. VI. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých v súvislosti s objednávkou a vyplnením formuláru sú uvedené na www.alfacad.sk a k dispozícii kedykoľvek na vyžiadanie zaslaním podnetu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky kupujúceho. Objednávka má dve strany, z ktorých druhú stranu tvoria VOP.
 2. Objednávka spolu s VOP je pre obidve zmluvné strany záväzná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
 3. Ak nie je v týchto VOP alebo písomnou dohodou zmluvných strán ustanovené inak, písomnosti sa zasielajú poštou na adresu prevádzkarne predávajúceho a sídlo, resp. adresu bydliska kupujúceho uvedených v objednávke vo forme doporučenej zásielky. Na doručovanie sa primerane použijú ustanovenia § 111 až 113 z.č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku.
 4. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu korešpondenčnej adresy najneskôr do 5 /piatich/ dní od zmeny, v opačnom prípade sa za riadne doručené považujú všetky písomnosti doručené na poslednú známu adresu adresáta.
 5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení Kúpnej zmluvy a ktoré sa týkajú jeho identifikácie (napr. zmena obchodného mena, sídla resp. miesta podnikania, podanie návrhu na začatie konkurzného konania, vstup do likvidácie, zrušenie živnostenského oprávnenia a pod.). V prípade porušenia tohto ustanovenia je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny objednaného tovaru.
 6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva.
 7. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka.
 8. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho VOP kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej Kúpnej zmluve platia tie VOP, ktoré boli platné a účinné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
 9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018 a nahrádzajú všetky doposiaľ publikované všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.
 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP pred podpísaním objednávky riadne prečítali, ich obsahu porozumeli, kúpnu zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a bez akéhokoľvek nátlaku.

 

Naše produkty - Vyrobíme pre Vás